Servisná prehliadka - ako prebieha.

Kategórie
 
 
 
 
 

Servisná prehliadka - ako prebieha.

Ako prebieha servisná prehliadka.

Po rozhovore so zákazníkom či boli počas prevádzkovania s kotlom problémy alebo neboli, pristúpi technik postupne k týmto jednolivým činnostiam:

a) Demontáž jednotlivých krytov a kotlových častí.

b) Čistenie a kontrola tesnosti.

c) Kontrola bezpečnostných a prevádzkových prvkov.

d) Kontrola a nastavenie prevádzkových tlakov a iných hodnôt.

e) Merania vyžadovaných veličín a vystavením protokolu.

f) Kontrola funkčnosti zariadenia po skompletovaní.

g) Spolu so zákazníkom nastavenie prevádzkových hodnôt a odovzdanie zariadenia do užívania.

Demontáž jednotlivých krytov a kotlových častí.

Začíname demontážou všetkých krytov kotla - hlavného krytu a krytov jednotlivých technologických častí. Pokračujeme demontážou kotlových častí, z dôvodu umožnenia dôkladného vyčistenia poprípade výmeny ich opotrebovaných častí. Pri demotáži kontrolujeme všetky demontované časti a opatrne ich uložíme na vopred pripravené miesto tak aby sa ich manipuláciou nepoškodili. Jednou s dôležitých činností pri servisnej prehliadke je aj kontrola odvetrania priestorov v ktorých je zariadenie umiestnené, nakoľko aj to do určitej miery ovplyvňuje prevádzku kotla a samozrejme aj jeho stav.

Čistenie a kontrola tesnosti.

Po demontáži kotlových častí nasleduje postupné čistenie telesa kotla. kontrolujeme tesnosť a čistíme výmenník spalín, čístíme výmenníkovú špirálu, u kondezačných kotlov čistíme celú časť zberača a odvodu kondenzu. Čistíme všetkú viditeľnú a dostupnú vnútornú časť kotla. Ďalej čistíme teleso horáku, ionizačnú a zapalovaciu elektródu.Čistíme vetilátor, jeho lopatkovú časť a priestory odťahu spalín. Každý kotol je svojím technickým prevedením špecifiký takže postupy a rozsah prác je u každého rôzny.

Kontrola bezpečnostných a prevádzkových prvkov.

Každý kotol má viacero snímacích prvkov, ktoré rozdelujeme podľa ich určenia na bezpečnostné a prevádzkové. Pre jednoduché vysvetlenie, termostat ktorý sníma a vypína alebo obmedzuje činnosť kotla pri určitej nastavenej teplote výstupného média je prevádzkový prvok. Ak tento termostat nesplní svoju funkciu, vypína druhý v poradí voláme ho aj havarijný, ktorého medza je pevne nastavená nemenná a ktorého funkcia môže byť vratná alebo nevratná. Hodnota medze u týchto prvkov je nastavená tak aby kotol prvok vypol alebo obmedzil tak aby nedošlo k poškodeniu chráneného zariadenia.Tieto prvky voláme bezpečnostné. Kontrola a údržba oboch typov prvkov je rovnako dôležitá. Kontrolujeme a čistíme (podľa potreby) pracovné a havarijné termostaty teploty primárneho aj sekundárneho okruhu, spalinové termostataty, podtlakové a tlakové spínacie a bezpečnostné prvky, poistný prepúšťací ventil, ionizačnú a zapalovaciu elektródu. pri týchto kontrolách sa postupuje poľa návodu a technickej dokumentácie prislúchajúcej každému kotlu.

Kontrola a nastavenie prevádzkových tlakov a iných hodnôt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia